Sprawy Karne

Sprawy Karne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Zielińskiego podejmuje się obrony na wszystkich etapach postępowania karnego: przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

W przypadkach nagłych, wymagających szybkiej interwencji, Kancelaria świadczy usługi obsługi prawnej w przypadku:

  • zastosowania środków przymusu (zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie)
  • posiedzeń w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych (także tymczasowego aresztowania)

Sprawy Karne bywają wyjątkowo pilne dlatego posiadamy telefon alarmowy aktywny przez całą dobę: +48 604 250 322

Ponadto Kancelaria służy pomocą w obronie interesów osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, a także reprezentuje je w postępowaniu przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, jak również pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.

Kancelaria zajmuje się nadto opracowywaniem samych pism procesowych w postępowaniu karnym, w tym w szczególności przygotowywaniem apelacji, kasacji, zażaleń, wniosków oraz opinii prawnych w sprawach karnych, pozwalających na dokonanie analizy sytuacji prawnej Klienta.

Zatrzymano bliską mi osobę – co robić? (Poradnik)

Na wstępie należy wskazać, iż Policja dysponuje uprawnieniem zatrzymania każdej osoby, w przypadku wystąpienia  przesłanek wskazanych w art. 244 k.p.k., wśród których znajdują się w szczególności:

  • istnienie uzasadnionego przypuszczenia, iż dana osoba popełniła przestępstwo, natomiast w ocenie organów ścigania  zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia przez tą osobę śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości;
  • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba popełniła przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a także zachodzi zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, w szczególności gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi;
  • gdy przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej popełnione zostało przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu. W tym przypadku Policja ma obowiązek zatrzymać taką osobę).

Art. 248 k.p.k. dokładnie precyzuje okres maksymalnego czas trwania zatrzymania. Zatrzymany musi zostać zwolniony, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili jego zatrzymania, nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie izolacyjnego środka zabezpieczającego tok postępowania – tymczasowego aresztowania. W  sytuacji,  gdy w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania, wobec danej osoby zostanie zostanie jednak sformułowany oraz przekazany do sądu wniosek w przedmiocie tymczasowego aresztowania, wtedy  też osoba zatrzymana może pozostawać w dalszej izolacji, maksymalnie przez kolejne 24 godziny od chwili skierowania takiego wniosku. Jeżeli w tym terminie Sąd nie podejmie rozstrzygnięcia o tymczasowym jej aresztowaniu, osoba ta powinna zostać natychmiast zwolniona.  Podsumowując, zgodnie z powyższym maksymalny okres izolacji w ramach zatrzymania może łącznie wynosić 72 godziny.

Jeżeli masz uzasadnione przypuszczenie, iż bliska Ci osoba została zatrzymana, na samym początku rozsądne jest podjęcie próby ustalenia, gdzie ta osoba przebywa, a także w związku z jakimi okolicznościami została zatrzymana. Aby dokonać wstępnej weryfikacji, dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z najbliższą jednostką Policji oraz zażądanie jakichkolwiek informacji dotyczących osoby zatrzymanej. Niestety, bardzo często zdarza się, iż funkcjonariusze Policji, zasłaniając się ,,dobrem postępowania” odmawiają udzielenia takiej informacji.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż w trakcie trwania zatrzymania nie masz realnej możliwości skontaktowania się z osobą zatrzymaną, czy to osobiście, czy też telefonicznie, mailowo. Osoba zatrzymana, przez cały czas (maksymalnie 3 dni) jest zupełnie odizolowana od świata zewnętrznego. Tylko ustanowiony dla niej obrońca ma możliwość kontaktu.

Zasadą, jest iż osoba  zatrzymana powinna zostać pouczona o jej prawie do  kontaktu z adwokatem. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów postępowania karnego – art. 245 k.p.k.. Problem pojawia się, gdy skonfrontujemy prawo z rzeczywistością. Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż bardzo często pouczenie zatrzymanego o jego prawach ogranicza się do podsunięcia mu do podpisania pisemnego pouczenia, w którego treści (zapisane bardzo drobną czcionką) rzeczywiście znajdują się zapisy wskazanego przepisu. Niestety, zatrzymany nieraz nie ma możliwości w spokoju zaznajomić się z treścią tego pouczenia.

Jeżeli jesteś osobą najbliższą (członkiem rodziny, konkubentem, bliskim znajomym, współpracownikiem), możesz udzielić tymczasowego upoważnienia do obrony. Obrońca dysponuje prawem do porozumiewania się z zatrzymanym, może się z nim kontaktować. Dodatkowo, po ustanowieniu obrońcy w sprawie, organy ścigania mają obowiązek informowania go o wszelkich podejmowanych czynnościach, a także na jego wniosek, dopuszczenia go do udziału w toku przeprowadzania tych czynności (np. Oględziny, przesłuchanie świadków, przesłuchania w charakterze podejrzanego).

Ustanowiony dla zatrzymanego obrońca może w sposób wyczerpujący pouczyć go o jego uprawnieniach, wyjaśnić sytuację w jakiej się znalazł oraz wesprzeć w zakresie podjęcia najbardziej dla niego korzystnego działania.