Upadłość konsumencka

Sprawy rentowe

     Upadłość konsumencka

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować zwiększające się zadłużenie społeczeństwa. Powody takiego stanu rzeczy mogą być różne. Wpływ na to mają zarówno sytuacje losowe, jak też galopująca inflacja oraz rosnące koszty kredytów. Nieraz zdarza się, iż na skutek utrzymującego się przez dłuższy czas stanu zadłużenia, dochodzi do utraty płynności finansowej. Jeśli taka sytuacja jest trwała i dochodzi do utraty wypłacalności, warto rozważyć upadłość konsumencka.

Czym jest  upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową, która umożliwia dokonanie uporządkowania sytuacji finansowej dłużnika. Jest ona w głównej mierze skierowana do osób, które nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań finansowych.  Sformułowanie ,,upadłość konsumencka” dotyczy tak naprawdę postępowania upadłościowego, które jest rodzajem postępowania sądowego, prowadzonego przed sądem rejonowym. Co niezmiernie ważne, upadłość dotyczy szerokiego zakresu powstałych długów. Zadłużenie może wynikać zarówno z umów pożyczkowych i kredytowych, jak też zakupów ratalnych, czy nawet zaległości czynszowych.

Procedura upadłości konsumenckiej

Sąd wszczyna postępowanie upadłościowe na stosowny wniosek dłużnika. W istocie jest to najważniejszy etap postępowania, który rzutuje na dalszy jego tok. We wniosku powinniśmy w pierwszej kolejności wskazać wszystkich znanych nam wierzycieli, opisać istniejące długi i podstawy ich istnienia. Nie można w tym zakresie zapomnieć o tym, że przepisy obligują wnioskodawcę do wyczerpującego wskazania wszelkich informacji w tym zakresie. Jest to o tyle ważne, iż w obliczu złożenia informacji nieprawdziwych, zatajenia pewnych informacji, grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat (na podstawie art. 522 prawa upadłościowego).

Równie ważne w tym zakresie jest także opisanie swojej sytuacji życiowej oraz wskazanie na powody powstania niewypłacalności. Treść wniosku ma olbrzymie znaczenie, gdyż od niego zależy kilka czynników. Po pierwsze, na podstawie wniosku Sąd dokonuje niejako wglądu w sytuację życiową i finansową dłużnika. Wniosek jest dla niego swoistym opisem, który powinien w sposób pewny wskazywać na podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Po drugie, treść wniosku oraz załączonych do niego dokumentów rzutują na potencjalną decyzję Sądu w zakresie okresu czasu, na jaki dojdzie do rozłożenia spłaty zadłużenia. Finalnie ma niebagatelne znaczenie dla ustalenia, w jakim zakresie finalnie dojdzie do umorzenia zadłużenia.

Wniosek złożony – co dalej?

Po złożeniu wniosku o upadłość, Sąd przystępuje do jego wstępnej analizy. W  pierwszej kolejności weryfikacji podlega sprawdzenie, czy doszło do dołączenia wszelkich niezbędnych załączników. Sąd analizuje także wniosek pod kierunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnych, wynikających z ustawy prawo upadłościowe oraz kodeksu postępowania cywilnego.  Badaniu podlega także treść uzasadnienia pod kierunkiem prawdziwości wskazanych tam informacji. Jest to proces żmudny i długotrwały. Jeśli Sąd nie doszukał się jakichkolwiek uchybień, a wniosek jest wyczerpujący, Sąd wydaje postanowienie w zakresie ogłoszenia upadłości wnioskującego.

Kolejnym krokiem jest ustanowienie syndyka masy upadłości. Syndyk na dalszym etapie podejmuje czynności zmierzające do określenia planu spłaty zadłużenia, podejmuje kontakt z wierzycielami a także koordynuje spłatę zadłużenia. Warto wskazać, iż obecne obowiązujące zmiany pozwalają wnioskodawcy na kontrolowanie przebiegu postępowania za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych ( zwanego KRZ).

Skutki upadłości konsumenckiej

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, iż w momencie rozpoczęcia upadłości dłużnik nie dokonuje już regulowania zobowiązań, skupiając się tylko na pokrywaniu bieżących wydatków. W wszystkim zajmuje się syndyk masy upadłości.  Syndyk dokonuje zajęcia wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych. Co znamienne, wysokość potrąceń nie może być większa, aniżeli połowa otrzymywanego wynagrodzenia. Warto w tym miejscu wskazać także, iż istnieje szereg świadczeń które nie podlegają zajęciu przez syndyka. Jak przykład można podać tutaj świadczenie 800plus, świadczenia wychowawcze i inne.

Z upadłością konsumencką wiąże się także okoliczność weryfikacji stanu majątku ruchomego oraz nieruchomego dłużnika. Działania syndyka zmierzają do upłynnienia ( sprzedaży) wartościowszych składników. Bardzo często pod motek idą sprzęty RTV, samochody, a także posiadane przez dłużnika nieruchomości. Syndyk środki pochodzące ze sprzedaży opisanych przedmiotów gromadzi na indywidualnym rachunku bankowym, pozostającym do jego dyspozycji. Za ich pomocą syndyk reguluje zadłużenie wobec wierzycieli, a także reguluje koszty prowadzonego postępowania upadłościowego. Warto w tym miejscu wskazać, iż upadłość konsumencka nie wymaga posiadania majątku, który ma posłużyć do spłaty istniejących zadłużeń. Tak więc brak takich aktywów nie stoi na przeszkodzie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jakie korzyści daje upadłość konsumencka

Gdy dojdzie już do upłynnienia majątku dłużnika i na tej podstawie do częściowego zaspokojenia wierzycieli, Sąd dalej proceduje. Sąd, w oparciu o listę wskazanych wcześniej i weryfikowanych wierzytelności, wydaje postanowienie  o ustaleniu dokładnego planu spłaty wierzycieli. Jest to bardzo ważny dla dłużnika dokument. W jego treści, w oparciu o dane podane we wniosku, Sąd decyduje w jakim terminie i zakresie dłużnik będzie musiał spłacać pozostałe zadłużenie.

Ujęte jest w nim, w jakim zakresie i w jakim terminie dłużnik jest zobowiązany do spłaty swojego zadłużenia. Tylko w wyjątkowych przypadkach należności mogą zostać całkowicie umorzone bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powstrzymuje windykację i oferuje także pewną ochronę zadłużonemu, np. przed utratą dachu nad głową. Po ogłoszeniu upadłości dłużnika zawieszane są także toczące się postępowania egzekucyjne i ograniczona jest możliwość wszczynania przeciwko dłużnikowi nowych spraw sądowych i egzekucyjnych. Z chwilą ogłoszenia upadłości przestają być naliczane odsetki od zaległych zobowiązań. Umorzenie niespłaconych zobowiązań upadłego – w wyniku wykonania planu spłaty bądź z jego pominięciem – stanowi podstawę do wykreślenia danych np. z Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Jakie zobowiązania obejmuje upadłość konsumencka

Podstawowym założeniem  upadłości konsumenckiej jest zbadanie zasadności umorzenia zobowiązań konsumenta, które nie mogą być spłacone w toku postępowania upadłościowego. W ramach tego zadania upadłości, dochodzi do weryfikacji podstawy istnienia zobowiązań. Mówić najogólniej – nie wszystkie długi mogą zostać umorzone na skutek tej procedury. Wśród najczęściej spotykanych umorzeń zobowiązań należy wskazać głównie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, zobowiązania na rzecz innych osób,  zaległości podatkowe, zadłużenia z tytułu ZUS, nieopłacone rachunki itd.

Trzeba jednocześnie wskazać, że umorzeniu nie podlegają długi alimentacyjne, kary grzywny, obowiązki naprawienia szkody, zadośćuczynienia  orzeczone przez sąd. Finalnie warto wskazać, iż umorzenie nie dotyczy także zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości.

Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika

Ze względu na swoje skomplikowanie i obszerność, postępowanie upadłościowe nie należy do łatwych. Zdecydowanie najważniejszym etapem postępowania jest przygotowanie wniosku upadłościowego. Jego treść, a także załączone do niego dokumenty praktycznie determinują całe postępowanie upadłościowe. Tym bardziej przed założeniem sprawy, warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Jeśli jesteś zaminteresowany współpracą, zapraszam do kontaktu, a także zapoznania się z ofertą Kancelarii, a takżę polub nas na facebooku.

 

Adwokat od spraw o alimenty

 

 

 

Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x