Sprawy Karne

Sprawy Karne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Zielińskiego podejmuje się obrony na wszystkich etapach postępowania karnego: przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Sprawy karne, szczególnie w toku pierwszych czynności, wymagają podjęcie odpowiednich kroków.

Kancelaria oferuje obronę między innymi w następujących sprawach:

 • jazda pod wpływem alkoholu, wypadek drogowy,
 • rozboje i pobicia,  naruszenie nietyklaności cielesnej,
 • oszustwa oraz oszustwa bankowe, fałszerstwa,
 • sprawy narkotykowe oraz sprawy dotyczące dopalaczy (posiadanie, dystrybucja)
 • kradzieże oraz kradzieże z włamaniem,
 • przestępczość zorganizowana,
 • niealimentacja,
 • stalking,
 • pomówienie oraz zniesławienie,

W przypadkach nagłych, wymagających szybkiej interwencji, Kancelaria świadczy usługi obsługi prawnej w przypadku:

 • zastosowania środków przymusu (zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie)
 • posiedzeń w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych (także tymczasowego aresztowania)

Sprawy Karne, szczególnie w początkowych stadiach,  wymagają  często szybkiego i zdecydowanego działania,  dlatego posiadamy telefon alarmowy aktywny przez całą dobę: +48 604 250 322

Ponadto Kancelaria służy pomocą w obronie interesów osób pokrzywdzonych w toku  postępowania przygotowawczego. Dodatkowo  reprezentuje wskazane osoby w postępowaniu przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, jak również pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.

Kancelaria zajmuje się nadto opracowywaniem samych pism procesowych w postępowaniu karnym, w tym w szczególności przygotowywaniem apelacji, kasacji, zażaleń, wniosków oraz opinii prawnych w sprawach karnych, pozwalających na dokonanie analizy sytuacji prawnej Klienta.

Zatrzymano bliską mi osobę – co robić? (Poradnik)

Na wstępie należy wskazać, iż Policja dysponuje uprawnieniem zatrzymania każdej osoby, w przypadku wystąpienia  przesłanek wskazanych w art. 244 k.p.k., wśród których znajdują się w szczególności:

 • istnienie uzasadnionego przypuszczenia, iż dana osoba popełniła przestępstwo, natomiast w ocenie organów ścigania  zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia przez tą osobę śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości;
 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba popełniła przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a także zachodzi zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, w szczególności gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi;
 • gdy przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej popełnione zostało przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu. W tym przypadku Policja ma obowiązek zatrzymać taką osobę).

Art. 248 k.p.k. dokładnie precyzuje okres maksymalnego czas trwania zatrzymania. Zatrzymany musi zostać zwolniony, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili jego zatrzymania, nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie izolacyjnego środka zabezpieczającego tok postępowania – tymczasowego aresztowania. W  sytuacji,  gdy w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania, wobec danej osoby zostanie  jednak sformułowany oraz przekazany do sądu wniosek w przedmiocie tymczasowego aresztowania, wtedy  też osoba zatrzymana może pozostawać w dalszej izolacji, maksymalnie przez kolejne 24 godziny od chwili skierowania takiego wniosku. Jeżeli w tym terminie Sąd nie podejmie rozstrzygnięcia o tymczasowym jej aresztowaniu, osoba ta powinna zostać natychmiast zwolniona.  Podsumowując, zgodnie z powyższym maksymalny okres izolacji w ramach zatrzymania może łącznie wynosić 72 godziny.

Jeżeli masz uzasadnione przypuszczenie, iż bliska Ci osoba została zatrzymana, samodzielnie możesz podjąć pewne czynności. Na samym początku rozsądne jest podjęcie próby ustalenia, gdzie ta osoba przebywa, a także w związku z jakimi okolicznościami została zatrzymana. Aby dokonać wstępnej weryfikacji, dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z najbliższą jednostką Policji oraz zażądanie jakichkolwiek informacji dotyczących osoby zatrzymanej. Niestety, bardzo często zdarza się, iż funkcjonariusze Policji, zasłaniając się ,,dobrem postępowania” odmawiają udzielenia takiej informacji.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż w trakcie trwania zatrzymania nie masz realnej możliwości skontaktowania się z osobą zatrzymaną, czy to osobiście, czy też telefonicznie, mailowo. Osoba zatrzymana, przez cały czas (maksymalnie 3 dni) jest zupełnie odizolowana od świata zewnętrznego. Tylko ustanowiony dla niej obrońca ma możliwość kontaktu.

Zasadą, jest iż osoba  zatrzymana powinna zostać pouczona o jej prawie do  kontaktu z adwokatem. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów postępowania karnego – art. 245 k.p.k.. Problem pojawia się, gdy skonfrontujemy prawo z rzeczywistością. Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż bardzo często pouczenie zatrzymanego o jego prawach ogranicza się do podsunięcia mu do podpisania pisemnego pouczenia. W jego treści (zapisane bardzo drobną czcionką) rzeczywiście znajdują się zapisy wskazanego przepisu. Niestety, zatrzymany nieraz nie ma możliwości w spokoju zaznajomić się z treścią tego pouczenia.

Czynność zatrzymania ze swej natury jest stresująca – zatrzymany z powodu silnych emocji może mieć problemy z oceną swojej sytuacji. Jeżeli jesteś osobą najbliższą (członkiem rodziny, konkubentem, bliskim znajomym, współpracownikiem), możesz udzielić tymczasowego upoważnienia do obrony. Obrońca dysponuje prawem do porozumiewania się z zatrzymanym, może się z nim kontaktować. Dodatkowo, po ustanowieniu obrońcy w sprawie, organy ścigania mają obowiązek informowania go o wszelkich podejmowanych czynnościach, a także na jego wniosek, dopuszczenia go do udziału w toku przeprowadzania tych czynności (np. Oględziny, przesłuchanie świadków, przesłuchania w charakterze podejrzanego).

Ustanowiony dla zatrzymanego obrońca może w sposób wyczerpujący pouczyć go o jego uprawnieniach, wyjaśnić sytuację w jakiej się znalazł oraz wesprzeć w zakresie podjęcia najbardziej dla niego korzystnego działania. Sprawy karne, szczególnie w początkowym stadium (zatrzymanie, areszt) wymagają zdecydowanych działań. Kroki, podjęte na samym początku, bardzo często mają znaczący wpływ na końcowy wynik sprawy.