Sprawy Karne

Sprawy Karne

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Zielińskiego podejmuje się obrony na wszystkich etapach postępowania karnego: przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Sprawy karne, szczególnie w toku pierwszych czynności, wymagają podjęcie odpowiednich i zdecydowanych  kroków.

Kancelaria oferuje obronę między innymi w następujących sprawach:

 

W przypadkach nagłych, wymagających szybkiej interwencji, Kancelaria świadczy usługę prawną przy:

  • zastosowaniu środków przymusu (zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie)
  • posiedzeniach w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych (także tymczasowego aresztowania)

Sprawy Karne, szczególnie w początkowych stadiach,  wymagają  często szybkiego i zdecydowanego działania,  dlatego posiadamy telefon alarmowy aktywny przez całą dobę: +48 604 250 322

Sprawy karne – procedura działania

Należy wskazać, że sprawy karne i związane z nimi postępowanie jest podzielone na kilka odrębnych faz.

Fazą pierwszą jest postępowanie przygotowawcze. Najpierw jest ono prowadzone ,,w sprawie”. Na tym etapie organy postępowania (policja/prokuratura), dokonują przesłuchania świadków i gromadzą dowody. Dopiero wraz z ustaleniem ewentualnego sprawcy, dochodzi do przedstawienia danej osobie zarzutów – staje się ona osobą podejrzaną. Bardzo ważne jest, aby już na tym etapie rozważyć uczestnictwo profesjonalnego obrońcy, celem najlepszego wykorzystania swego prawa do obrony. To właśnie w tej fazie tak ważne jest aby podjąć wszelkie niezbędne działania, mogące w sposób pozytywny wpłynąć na sytuację procesową podejrzanego. Prawo karne daje możliwość aktywnego brania udziału już na tym etapie postępowania oraz obrony swoich interesów. Umożliwia także obrońcy zapoznanie się z materiałem dowoodowym.

Postępowanie przygotowawcze zostaje zakończone przez skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Wtedy też rozpoczyna się etap postępowania sądowego. Podejrzany staje się osobą oskarżoną. Sąd w toku kolejnych rozpraw zapoznaje się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także go uzupełnia. Dochodzi do ponownego przesłuchania świadków, przeprowadzenia eksperymentów procesowych. Na tym etapie można także żądać skorzystania z opinii biegłych, gdy ujawnią się okoliczności wymagające wiedzy specjalnej (np. z zakresu wypadkowości). Faza to kończy się wydaniem wyroku. W przypadku wydania wyroku skazującego,  oskarżony zyskuje prawo do złożenia apelacji i odwoływania się do sądu II instancji.

Ostatnią fazą postępowania karnego jest postępowanie wykonawcze. W tym stadium Kancelaria oferuje szereg usług, dających możliwość zminimalizowania odczuwalnych skutków wydanego wyroku karnego. W tym zakresie zapraszam do zapoznania się  z ofertą usług w postępowaniu wykonawczym. 

Zakres usług – Sprawy karne

W przypadku osób podejrzanych, adwokat bierze udział w postępowaniu przygotowawczym, występując, jako obrońca. Co najważniejsze, ma kontakt z podejrzanym, nawet w przypadku jego tymczasowego aresztowania. Może się z nim porozumiewać, wskazywać mu najbardziej korzystne działania w danej sytuacji procesowej. Może wskaz Dodatkowo Kancelaria bierze czynny udział przy ewentualnych uzgodnieniach z organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze w przypadku możliwości korzystnego zakończenia postępowania bez rozprawy w sądzie. Już na etapie postępowania przygotowawczego może uzyskać wgląd w akta śledztwa i zweryfikować dowody w sprawie. Finalnie adwokat uczestniczy w postępowaniu sądowym oraz wszelkich czynnościach procesowych, jak przesłuchania, bądź eksperymenty procesowe.

W ramach współpracy adwokat sporządza środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje). Może także sporządzać wnioski o podjęcie mediacji, w przypadku gdy postępowanie mediacyjne może być pomocne przy negocjacji kary, bądź  warunkowego umorzenia postępowania.

Na etapie sądowym Adwokat Maciej Zieliński służy także pomocą w przypadku sporządzania wniosku o dobrowolne poddanie się karze.  Sporządza także wnioski o umorzenie postępowania, bądź wnioski o  zwrócenie sprawy prokuraturze.

Ponadto Kancelaria służy pomocą w obronie interesów osób pokrzywdzonych w toku  postępowania przygotowawczego i prowadzi sprawy karne w tym zakresie. W ramach tych usług sporządza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, bądź zażalenia związane z umorzeniem postępowania, bądź odmową wszczęcia. Dodatkowo  reprezentuje wskazane osoby w postępowaniu przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, jak również pełnomocnika oskarżyciela prywatnego. W tym zakresie między innymi  sporządza wnioski o naprawienie powstałej szkody oraz uczestniczy w postępowaniu mediacyjnym.

Sporządzanie pism i środków zaskarżenia

Kancelaria zajmuje się nadto opracowywaniem samych pism procesowych w postępowaniu karnym, w tym w szczególności przygotowywaniem apelacji, kasacji, zażaleń, wniosków oraz opinii prawnych w sprawach karnych, pozwalających na dokonanie analizy sytuacji prawnej Klienta.

Kancelaria Adwokata Macieja Zielińskiego zapewnia pełen profesjonalizm przy podejmowanych działaniach oraz zawsze dba o jak najlepszy interes klientów.

Zatrzymano bliską mi osobę – co robić? (Poradnik)

Na wstępie należy wskazać, iż Policja dysponuje uprawnieniem zatrzymania każdej osoby, w przypadku wystąpienia  przesłanek wskazanych w art. 244 k.p.k., wśród których znajdują się w szczególności:

  • istnienie uzasadnionego przypuszczenia, iż dana osoba popełniła przestępstwo, natomiast w ocenie organów ścigania  zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia przez tą osobę śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości;
  • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba popełniła przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a także zachodzi zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, w szczególności gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi;
  • gdy przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej popełnione zostało przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu. W tym przypadku Policja ma obowiązek zatrzymać taką osobę).

Art. 248 k.p.k. dokładnie precyzuje okres maksymalnego czas trwania zatrzymania. Zatrzymany musi zostać zwolniony, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili jego zatrzymania, nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie izolacyjnego środka zabezpieczającego tok postępowania – tymczasowego aresztowania. W  sytuacji,  gdy w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania, wobec danej osoby zostanie  jednak sformułowany oraz przekazany do sądu wniosek w przedmiocie tymczasowego aresztowania, wtedy  też osoba zatrzymana może pozostawać w dalszej izolacji, maksymalnie przez kolejne 24 godziny od chwili skierowania takiego wniosku. Jeżeli w tym terminie Sąd nie podejmie rozstrzygnięcia o tymczasowym jej aresztowaniu, osoba ta powinna zostać natychmiast zwolniona.  Podsumowując, zgodnie z powyższym maksymalny okres izolacji w ramach zatrzymania może łącznie wynosić 72 godziny.

Jakie działania mogę podjąć, jako osoba bliska zatrzymanego?

Jeżeli masz uzasadnione przypuszczenie, iż bliska Ci osoba została zatrzymana, samodzielnie możesz podjąć pewne czynności. Na samym początku rozsądne jest podjęcie próby ustalenia, gdzie ta osoba przebywa, a także w związku z jakimi okolicznościami została zatrzymana. Aby dokonać wstępnej weryfikacji, dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z najbliższą jednostką Policji oraz zażądanie jakichkolwiek informacji dotyczących osoby zatrzymanej. Niestety, bardzo często zdarza się, iż funkcjonariusze Policji, zasłaniając się ,,dobrem postępowania” odmawiają udzielenia takiej informacji.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż w trakcie trwania zatrzymania nie masz realnej możliwości skontaktowania się z osobą zatrzymaną. Niemożliwy jest zarówno kontakt osobisty, jak też telefoniczny czy mailowy. Osoba zatrzymana przez cały czas (maksymalnie 3 dni) jest zupełnie odizolowana od świata zewnętrznego. Tylko ustanowiony dla niej obrońca ma możliwość kontaktu.

Zasadą, jest iż osoba  zatrzymana powinna zostać pouczona o jej prawie do  kontaktu z adwokatem. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów postępowania karnego – art. 245 k.p.k.. Problem pojawia się, gdy skonfrontujemy prawo z rzeczywistością. Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż bardzo często pouczenie zatrzymanego o jego prawach ogranicza się do podsunięcia mu do podpisania pisemnego pouczenia. W jego treści (zapisane bardzo drobną czcionką) rzeczywiście znajdują się zapisy wskazanego przepisu. Niestety, zatrzymany nieraz nie ma możliwości w spokoju zaznajomić się z treścią tego pouczenia. Zatrzymany jest na gorszej pozycji już na samym początku, gdy nie zna swoich podstawowych uprawnień. Trzeba przeciwdziałać takim sytuacjom.

Korzyści ustanowienia obrońcy

Ze względu na dynamizm, zatrzymanie jest ze swej natury  stresujące. Zatrzymany z powodu silnych emocji może mieć problemy z oceną swojej sytuacji. Jeżeli jesteś osobą najbliższą (członkiem rodziny, konkubentem, bliskim znajomym, współpracownikiem), możesz udzielić tymczasowego upoważnienia do obrony. Prawo karne stanowi, że obrońca dysponuje uprawnieniem do porozumiewania się z zatrzymanym, może się z nim kontaktować. Dodatkowo, po ustanowieniu obrońcy w sprawie, organy ścigania mają obowiązek informowania go o wszelkich podejmowanych czynnościach.  Na jego  wniosek muszą dopuścić go do udziału w toku przeprowadzania tych czynności (np. Oględziny, przesłuchanie świadków, przesłuchania w charakterze podejrzanego).

Ustanowiony dla zatrzymanego obrońca ma prawo do bezpośredniego kontaktu z zatrzymanym.  Może przystąpić do obrony, wyjaśnić sytuację w jakiej się znalazł oraz wskazać najbardziej dla niego korzystnego działania. Sprawy karne, szczególnie w początkowym stadium (zatrzymanie, areszt) wymagają zdecydowanych działań. Kroki, podjęte na samym początku, bardzo często mają znaczący wpływ na końcowy wynik sprawy. Jest to szczególnie ważne, że na samym początku postępowania dynamika zdarzeń często nie pozwala podejrzanemu na przemyślenie swojej sytuacji.

Verified by MonsterInsights
Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x