Prowadzenie pojazdów z AlkoBlockiem (blokadą alkoholową)

Postępowanie egzekucyjne

Wraz z wprowadzeniem nowelizacji kodeksu karnego oraz innych ustaw w roku 2015 pojawiła się nowa możliwość wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Art 182a kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.), prowadzony wskazaną nowelizacją, daję podstawy do do uzyskania swoistej zgody na prowadzenie pojazdów mechanicznych, pomimo trwania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, przy enumeratywnym spełnieniu określonych w przepisie przesłanek.

Pierwszą i najważniejszą przesłanką jest okres czasu, przez jaki przed złożeniem stosownego wniosku wykonywany był wskazany środek karny. Art 182a wprost wskazuje, iż skuteczne uzyskanie takiej zgody możliwe jest dopiero po wykonaniu co najmniej połowy orzeczonego wymiaru środka karnego. Jeśli więc środek karny został orzeczony na okres lat trzech, zasadne będzie składanie wniosku dopiero po upłynięciu 1 roku i sześciu miesięcy od czasu orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na marginesie należy zaznaczyć, iż co do zasady okres ten liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, niemniej jednak nie wcześniej niż wraz z dniem wydania stosownego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów (a contrario art. 43 § 2a oraz § 3 kodeksu karnego (k.k.)), Należy jednak wskazać, iż na tym tle zostały skonkretyzowane dodatkowe obostrzenia, wynikające z art 42 § 3 i 4 k.k., a mianowicie związane z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów dożywotnio:

  1. art 178a § 4 k.k. ( a więc miedzy innymi skazanie po raz kolejny za za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego)
  2. w związku z okolicznością, gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 k.k. (chodzi o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym), którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
  3. w związku z okolicznością , gdy w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 k.k. ( spowodowanie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu) lub w art. 355 § 2 ( spowodowanie wypadku przez żołnierza, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu)sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia,
    w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w poprzednich punktach.

We wskazanych powyżej przypadkach modyfikacja orzeczonego zakazu możliwa jest dopiero po wykonaniu co najmniej 10 lat orzeczonego wymiaru środka karnego.

Jakie możliwości daje wprowadzona powyżej zmiana? Umożliwia ona korzystanie z dobrodziejstwa pojazdu mechanicznego, który jest wyposażony w odpowiednią aparaturę sprawdzającą stan trzeźwości kierowcy przed uruchomieniem silnika. Tym samym po pewnych modyfikacjach pojazdu (cały czas rośnie w Polsce liczba firm oferujących usługę zainstalowania alkoblocka), możliwe jest legalne jego prowadzenie w ruchu ulicznym, pomimo trwania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Wskazać trzeba, iż pomimo uzyskania zgody na poruszanie się pojazdami wyposażonymi w alkoblocka, w dalszym ciągu biegnie czas, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
W przypadku stwierdzenia, iż skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Sąd może orzecz o uchyleniu opisanego sposobu wykonywania zakazu. Okoliczność ta wskazuje, iż skazany jest w dalszym ciągu monitorowany.

Należy jednak zaznaczyć, iż opisana zmiana jest dosyć świeża, a co za tym idzie – Sądy w sposób nieufny podchodzą do jej stosowania. Każdorazowo konieczne jest indywidualna analiza sytuacji życiowej skazanego oraz potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji, jakie może zaistnieć w związku z wydaniem zgody.

Kancelaria służy wsparciem w zakresie formułowania opisanego wniosku w przedmiocie modyfikacji zakazu i umożliwienia poruszania się pojazdami wyposażonym w blokadę alkoholową, jak również kompletowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, załączanej do wniosku.

Maciej Zieliński

administrator

    Dodaj komentarz