Podział majątku po rozwodzie

Definitywne zakończenie małżeństwa przez orzeczenie sądu nie jest jednoznaczne z podziałem majątku pomiędzy współmałżonków. Najczęściej w tym celu koniecznie jest przeprowadzenie kolejnej rozprawy, która będzie dotyczyła stricte tego zagadnienia. Sąd jednak może uczynić pewnego rodzaju wyjątek i przystać na wniosek jednego z małżonków dotyczący rozstrzygnięcia sporu o majątek w drodze postępowania rozwodowego, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki oraz znacząco go nie wydłuży. Niemniej, zazwyczaj każda ze spraw  rozstrzygana jest osobno. Warto jednak zaznaczyć, że dzieje się tak jedynie w przypadku, gdy obowiązuje wspólność majątkowa i nie została podpisana intercyza. W przeciwnym razie obie strony sporu pozostają z tzw. majątkiem osobistym.

Zawarcie intercyzy

Większość osób intercyzę kojarzy głównie jako małżeńską umowę majątkową ustanawiającą rozdzielność w tym aspekcie, która zawierana jest przed ślubem. Ma ona na celu zabezpieczyć pod względem finansowym jedną ze stron (rzadziej obie). Warto jednak nadmienić, że intercyza może zostać również zawarta pomiędzy małżonkami w trakcie trwania małżeństwa, co w większości przypadków oznacza pełną rozdzielność majątkową. Jest to o tyle ważne rozwiązanie, gdyż zapewnia ono obu zainteresowanym stronom niezależność finansową, a także jest środkiem zapobiegawczym eliminującym konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego podziału wszelkiego rodzaju dóbr materialnych w postaci: zarobków, oszczędności, nabytych ruchomości i nieruchomości oraz innych dochodów zgromadzonych podczas małżeństwa.

Istnieją dwa sposoby na zawarcie tego rodzaju porozumienia. Intercyzę można przeprowadzić za pomocą postępowania sądowego, co jest jednak dość czasochłonnym rozwiązaniem. Znacznie szybszą metodą (oraz znacznie tańszą) jest sporządzenie stosownego aktu notarialnego. Od momentu jego podpisania małżonkowie dysponują wyłącznie własnym majątkiem osobistym, z zastrzeżeniem, że dotychczas zgromadzone dobra materialne od chwili zawarcia ślubu muszą zostać podzielone (najczęściej każda ze stron otrzymuje po połowie, chyba że strony zadecydują inaczej). Intercyza ma jednak również swoje wady. Wśród nich należy wymienić m.in. fakt, że małżonkowie nie mogą ubiegać się o wspólny kredyt.

Podział majątku bez intercyzy – podział umowny

W przypadku niepodpisania intercyzy przez małżonków sprawa podziału majątku po rozwodzie nieco się komplikuje. Istnieją jednak dwa rozwiązania tej sytuacji. Pierwsze z nich nie wymaga ingerencji sądu, gdyż jest nim umowny podział majątku. Dochodzi do niego wtedy, gdy współmałżonkowie są w stanie między sobą porozumieć się odnośnie podziału zgromadzonych wszelkiego rodzaju dóbr materialnych. W takim przypadku najczęściej dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy obiema stronami. Warto zaznaczyć, że może zostać ona uzgodniona w dowolny sposób. Praktyką stało się jednak sporządzanie aktu notarialnego, w szczególności w sytuacjach, gdzie wśród dzielonego majątku mamy do czynienia z nieruchomością lub nieruchomościami. Niemniej, to nie jedyny tego typu przypadek. Akt notarialny powinien być również sporządzony, gdy małżonkowie mają do podzielenia między sobą m.in. przedsiębiorstwo lub w skład majątku wchodzi prawo do użytkowania wieczystego.

Należy przy tym wspomnieć, że umowny podział majątku po rozwodzie może nastąpić w sposób częściowy lub całkowity.

Podział majątku po rozwodzie – sądowy

Jeżeli małżonkowie nie są w stanie porozumieć się między sobą, każda ze stron może wystąpić do sądu w sprawie podziału majątku. Złożenie tego typu wniosku powinno nastąpić w sądzie rejonowym dla miejsca położenia zgromadzonych dóbr materialnych. Nie zawsze jest to jednak możliwe np. wtedy, gdy majątek został zgromadzony na obszarach, w których działa kilka sądów rejonowych. W takiej sytuacji decyzja leży po stronie wnioskodawcy, gdzie wnieść wniosek o podział majątku po rozwodzie. Należy jednak pamiętać o tym, że powinno się w nim znaleźć dokładne określenie majątku wspólnego wraz z oszacowaniem wartości dóbr wchodzących w jego skład. W przypadku nieruchomości do wniosku należy również dołączyć odpis aktu wieczystego.

Zwyczajowo sąd dzieli majątek po rozwodzie po połowie, lecz w sytuacji, gdy jeden z małżonków zastrzegł, że w większym stopniu przyczynił się do jego zgromadzenia, może zażądać od sądu uwzględnienia tego aspektu. Strona jest jednak zobowiązana do udowodnienia swoich racji przed sądem.

Maciej Zieliński

administrator

    Dodaj komentarz

    Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x