Skład majątku wspólnego małżonków

Skład majątku wspólnego małżonków

Rozważania na temat podziału majątku wspólnego małżonków  rozpocząć należy od zdefiniowania, czym de facto majątek wspólny małżonków jest. Wskazać bowiem trzeba, że skład majątku wspólnego jest ściśle określony przez przepisy prawa. Wskazują,  jakie są składniki majątku wspólnego małżonków, a co należy do majątku osobistego każdego z nich. Majątki wspólny i odrębny małżonków określone zostały w art. 31 k.r.i.o. i 33 k.r.i.o.

Z mocy prawa wspólność małżeńska ustawowa zawiązuje się między małżonkami automatycznie, z mocy ustawy.  Obejmuje ona wszelkie przedmioty majątkowe nabyte po wstąpieniu w związek małżeński zarówno przez oboje małżonków jak i każdego z osobna. Majątek wspólny małżonków stanowi niejako katalog otwarty.  W skład majątku wspólnego małżonków nie wchodzą przedmioty, które należą do majątku osobistego każdego z małżonków, enumeratywnie wskazane w przepisie.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Wspólność małżeńska obejmuje przede wszystkim:

– dorobek wspólny małżonków, składający się na wynagrodzenie za pracę, w tym także dochody z działalności gospodarczej każdego z małżonków, oraz inne dochody pochodzące zarówno z majątku wspólnego małżonków jak i z ich majątków osobistych,

– renta przyznana małżonkowi jako osobie poszkodowanej z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, czy też z powodu zwiększenia się jego potrzeb albo zmniejszenia widoków na przyszłość,

– wszelkie środki zgromadzone na rachunku emerytalnego funduszu otwartego lub pracowniczego każdego z małżonków, a także wszelkie środki zgromadzone na subkoncie utworzonym przez ZUS,

– przedmioty zwykłego urządzenia domowego, użytkowane przez oboje małżonków, a które jeden z nich otrzymał w spadku, darowiźnie lub w wyniku zapisu, chyba że spadkodawca lub darczyńca wyraźnie zaznaczył, że przedmiot wchodzi do majątku osobistego małżonka.

Co nie wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Do majątku wspólnego małżonków nie należą:

– składniki majątku, które każdy z małżonków posiadał na wyłączną własność przed wstąpieniem w związek małżeński, a zatem przed powstaniem ustawowej wspólności majątkowej małżonków,

– wszelkie ruchomości, nieruchomości  i prawa majątkowe wynikające z dziedziczenia i otrzymanych darowizn, chyba, że spadkodawca lub darczyńca postanowił ująć zgodnie ze swoją wolą oboje małżonków,

– prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej osobnym przepisom,

– wszelkie przedmioty, które zaspokajają tylko i wyłącznie osobiste potrzeby małżonka,

– prawa niezbywalne, które przysługiwać mogą tylko jednej osobie,

– przedmioty majątkowe, uzyskane przez małżonka z tytułu nagrody za jego osobiste osiągnięcia,

– wszelkie prawa autorskie, które posiada jeden z małżonków i prawa im pokrewne oraz prawa własności przemysłowej i inne prawa twórcy,

– co do zasady przedmioty majątkowe nabyte przez małżonka, które uzyskał w zamian za składniki majątku osobistego,

– przedmioty, które małżonek uzyskał z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia,  tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

– wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

Majątek wspólny i możliwości jego podziału

Każdy z małżonków ma równe udziały w majątku wspólnym. Istnieje jednak możliwość ustalenia przez małżonka nierównych udziałów w majątku wspólnym. Następuje to jedynie z ważnych powodów. Przy określaniu nierównych udziałów w majątku wspólnym, pod uwagę bierze się przede wszystkim stopień, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego. Ocenie podlega także nakład pracy włożony w prowadzenie gospodarstwa domowego i wspólne wychowywanie dzieci.

Koniecznym jest wspomnieć również o rozliczeniu nakładów poczynionych przez jednego z małżonków z majątku wspólnego na swój majątek osobisty. Wyjątek stanowią tutaj przedmioty przynoszące dochód. Rozliczenia nakładów i wydatków może również żądać małżonek, który poniósł nakłady na majątek wspólny ze swojego majątku osobistego. Rozliczeniu nie podlegają jednak składniki majątku osobistego spożytkowane na potrzeby rodziny, chyba, że znacznie powiększyły wartość majątku wspólnego.

Co istotne, majątek wspólny małżonków tworzą jedynie jego aktywa. Długi obciążają majątek i sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków długi takie rozlicza.

Poszczególne składniki majątku wspólnego i osobistego małżonków, objaśnione zostaną w kolejnych, dedykowanych wpisach.

O mnie

Kancelaria służy wsparciem zarówno na etapie postępowania rozwodowego, jak też w postępowaniach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków.  Pamiętaj o tym, że masz prawo do korzystania z pomocy adwokata w każdym stadium sprawy. Zadbaj o swój interes i powierz swoją sprawę w dobre ręce.

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, bądź pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam także do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Artykuł przygotowany przy współpracy z mgr. Magdaleną Badzińską.

Adwokat Maciej Zieliński

 

Maciej Zieliński

administrator

Dodaj komentarz

Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x