Podział majątku wspólnego, a ROD

Podział majątku wspólnego, a ROD

Często zdarza się, że w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi prawo do działki ROD (Rodzinny Ogród Działkowy). Następuje to jednak tylko w przypadku, kiedy zarówno mąż, jak i żona podpisali umowę dzierżawy.  W przypadku rozwodu, pojawia się wówczas uzasadniona wątpliwość – podział majątku wspólnego, a ROD.

Wszelkie kwestie związane z działkami ROD, reguluje dedykowana ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Art. 40 wspomnianej ustawy, określa komu przypada prawo do działki ROD po rozwodzie lub po unieważnieniu małżeństwa.

Byli małżonkowie, mogą ustalić między sobą, któremu z nich przypadnie składnik majątku w postaci działki. Najprostszym wyjściem jest rozwiązanie umowy z byłym małżonkiem (dobrowolnie), któremu ten składnik majątku nie przypada. Tym samym, wyłącznie drugiemu z byłych małżonków pozostawione zostaje prawo do działki. Uwzględnia to  także znajdujące  się na niej nasadzenia, urządzenia i obiekty.

Co na to przepisy?

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o ROD, po ustaniu małżeństwa, małżonkowie, którzy wspólnie posiadali prawo do działki, powinni w terminie 3 miesięcy od dnia ustania ich małżeństwa, powiadomić stowarzyszenie ogrodowe, któremu z nich przypada ustalone prawo do działki. W przypadku, gdy w sądzie toczy się postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków, powinni oni powiadomić o tym fakcie stowarzyszenie ogrodowe również w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania ich małżeństwa. Niezbędne w takiej sytuacji będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wszczęcie postępowania sądowego.

Art. 40 ust. 2 ustawy o ROD, stanowi o przypadku, w którym byli małżonkowie, w terminie 3 miesięcy od dnia ustania ich małżeństwa, nie podejmą którejkolwiek z czynności wskazanych powyżej. W takiej sytuacji, stowarzyszenie ogrodowe wyznacza małżonkom konkretny termin – nie może być on jednak krótszy niż miesiąc, na podjęcie tych czynności. Stowarzyszenie ogrodowe, wyznaczając nowy termin, uprzedza o skutkach, które pociągnie za sobą niezachowanie wyznaczonego terminu.

W ust. 3 art. 40 ustawy o ROD, wskazano, co wydarzyć się może w przypadku niezachowania wyznaczonego, nowego terminu. W takich sytuacjach, stowarzyszenie ogrodowe może samo pozostawić prawo do działki jednemu z małżonków. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności,  wówczas drugi małżonek zostaje pozbawiony tego prawa, poprzez rozwiązanie z nim umowy, w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o ROD – „wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie złożone przez stowarzyszenie ogrodowe określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.”

Niezachowanie terminów określonych w art. 40 ustawy o ROD

Nie istnieją żadne formalnie ustalone kryteria, któremu z byłych małżonków stowarzyszenie ogrodowe przydzielić ma prawo do działki. Może zatem zrobić to dowolnie – według uznania stowarzyszenia. W takim przypadku bezprzedmiotowa jest ugoda zawarta między byłymi małżonkami. Nie jest brane pod  uwagę orzeczenie sądu, wskazujące, któremu z małżonków  pozostawiono składnik majątku wspólnego, w postaci działki. Dzieje się tak w przypadku, kiedy stowarzyszenie ogrodowe nie zostanie odpowiednio powiadomione, w terminach wskazanych w art. 40 ustawy o ROD.

Terminowe  powiadomienie stowarzyszenia ogrodowego o wszczęciu postępowania o podział majątku wspólnego przed sądem

W sytuacji, gdy byli małżonkowie przedstawią stowarzyszeniu ogrodowemu, zachowując wszelkie terminy, dowód wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego, wówczas, to sąd decyduje, któremu z byłych małżonków przypadnie składnik majątku w postaci prawa do działki. Orzeczenie sądu jest wiążące zarówno dla byłych małżonków jak i stowarzyszenia działkowego.

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, a także  pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam także do zapoznania się z propozycją współpracy z Kancelarią.

Adwokat Maciej Zieliński

 

 

Maciej Zieliński

administrator

    Dodaj komentarz

    Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x