Zatarcie skazania

Zatarcie skazania – co to jest?

Zatarcie skazania, to nic innego, jak wykreślenie skazanego z Krajowego Rejestru Karnego. Orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu skazanie uznaje się więc za niebyłe. Następuje to z chwilą, w której sąd orzeknie o zatarciu skazania. Wynika to z  art. 76, art. 106, art. 106a, art. 107 i art. 108 kodeksu karnego. Zgodnie z obecną doktryną, karanie skazanego nie może trwać bezustannie, przyjmuje się również że orzeczona kara, którą odbył lub wykonał skazany, spełniła swoją resocjalizacyjną rolę. To właśnie pozwoliło na stworzenie przepisów dotyczących zatarcia skazania. Skazany, po zatarciu skazania, uznawany jest za osobę niekaraną.

Wpływ upływu czasu na zatarcie skazania

Upływ czasu jest w odniesieniu do przedmiotowej instytucji prawa karnego determinantem niezwykle istotnym. Uznaje się bowiem, że to właśnie upływ czasu pozwala na zapomnienie przestępnego postępowania, także w pamięci społeczeństwa. Dzięki temu, skazany może cieszyć się ponownie dobrą opinią w społeczeństwie i nie jest on stygmatyzowany ze względu na miano osoby karanej. Ma to również swoje odniesienie do kolejnych ewentualnych postępowań karnych, prowadzonych po zatarciu skazania za poprzednio popełnione przez skazanego czyny. Daje mu to możliwość ponownego, po skazaniu, zaaklimatyzowania się na każdej płaszczyźnie, w funkcjonującym poprawnie społeczeństwie.

Fikcja prawna

Powyższe wskazuje na istnienie swoistej fikcji prawnej w postaci zatarcia skazania. Kreuje ją orzeczenie sądu w przedmiocie zatarcia skazania.  Nie istnieją również w karcie karnej takiej osoby, wobec której orzeczono zatarcie skazania, jakiekolwiek wzmianki o skazaniu.

Kiedy następuje ?

Zatarcie skazania może nastąpić na dwa sposoby: na wniosek skazanego lub z mocy prawa. Zatarcie skazania na wniosek, odnosi się tylko do skazania na karę pozbawienia wolności do lat 3. We wszystkich pozostałych przypadkach zatarcie skazania następuje z mocy prawa.

Wobec skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności, zatarcie karalności następuje po 10 latach od momentu uznania wykonania kary. Zasadę tę stosuje się takżę w przypadku  darowania kary jak również przedawnienia wykonania kary.

W przypadku  skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje po 10 latach od wykonania kary, darowania kary lub odstąpienia od wykonania kary.

Wobec skazanego na karę pozbawienia wolności, której wymiar nie przekroczył 3 lat, sąd może na wniosek skazanego, skrócić okres zatarcia skazania do 5 lat, pod warunkiem, że po wykonaniu kary w czasie wspomnianych 5 lat, skazany przestrzegał obowiązującego porządku prawnego.

W przypadku  skazanego na karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje po 3 latach od wykonania kary, darowania kary lub przedawnienia wykonania kary.

Wobec skazanego na karę grzywny, zatarcie skazania następuje z upływem roku od wykonania kary, darowania kary lub przedawnienia wykonania kary.

W odniesieniu do  skazanego, względem którego orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie karalności nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Wobec skazanego, względem którego orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, zatarcie skazania następuje po pół roku od momentu zakończenia okresu próby.

W przypadku odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje po roku czasu, od dnia wydania prawomocnego wyroku w tej sprawie.

Wobec skazanego za popełnione wykroczenie spenalizowane w kodeksie wykroczeń, zatarcie skazania następuje po upływie dwóch lat.

Wyjątek

Istnieje jeden przypadek, kiedy wobec skazanego na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,  nie następuje zatarcie karalności. Gdy   popełnienione przestępstwo było  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Zbieg skazań

Sprawca skazany za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia karalności ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. Oznacza to, że do zatarcia skazania niezbędne jest, aby spełnione zostały warunki do osobnego zatarcia każdego skazania. Zatarcie wszystkich skazań nastąpi w momencie, gdy zostaną spełnione przesłanki do zatarcia ostatniego z nich.

Adwokat od spraw o alimenty

Kancelaria służy wsparciem zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak też sądowego.  Pamiętaj o tym, że masz prawo do korzystania z pomocy adwokata w każdym stadium sprawy. Zajmuje się także sporządzaniem wniosków o wcześniejsze zatarcie skazania, a także reprezentacją w tym zakresie przed sądami powszechnymi. Zadbaj o swoją przyszłość i powierz sprawę specjalistom w tej dziedzinie.

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł,  polub moją stronę na facebooku. Zależy mi także na Twojej opinii, bądź pytaniach w zakresie opisanego problemu. Zapraszam także do zapoznania się z propozycją współpracy z Kancelarią.

Artykuł przygotowany przy współpracy z mgr. Magdaleną Badzińską.

Maciej Zieliński

administrator

Dodaj komentarz

Strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Pozostając na stronie akceptujesz ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności lub ukryj ten komunikat. x